Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

En lille rødhåret pige hopper glad af sted i skoven

Om Nationalt Center for Overvægt

Livet med mere

Hvem NCFO er, og hvad vi laver

Nationalt Center for Overvægt indsamler, udvikler og deler viden. Vi indsamler eksisterende viden om sundhedstilbud i Danmark samt forskningsunderbygget viden nationalt og internationalt. Vi udvikler ny viden ved at deltage i forskningsprojekter. Og vi deler den viden, vi indsamler, så alle får mere viden om overvægts kompleksitet og større forståelse for ‘livet med mere’.

Vi indsamler viden om, hvordan danske kommuner arbejder med at forbedre livskvaliteten for personer, der lever med svær overvægt, og vi finder de gode eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af. Vi skaber overblik over sundhedstilbud i regionerne. Vi indsamler viden om nyeste, evidensbaserede forskning inden for overvægtsområdet. Og vi bidrager selv til udvikling af ny viden gennem forskning og borgerinvolverende projekter og tiltag.

Vi formidler viden og rådgiver om, hvordan vi styrker brobygningen mellem forskning og praksis. Vi har en holistisk, nysgerrig og åben tilgang til viden om overvægt, og hvordan vi og andre omsætter viden til handling.

Vi stræber mod, at videnindsamling, videnudvikling og videnformidling sker gennem samarbejde. Overvægtsområdet er komplekst, og vi ønsker derfor samarbejder, der er tværsektorielle og tværfaglige for at bidrage med et så nuanceret og helhedsorienteret billede som muligt af overvægtsområdet.

Vi inddrager på forskellige måder personer, der lever med overvægt, i vores arbejde for at give dem et talerør. Vi afliver myter og misforståelser om overvægt, og vi sætter emner som stigmatisering på dagsordenen. Det betyder også, at vi snakker om overvægt, men vi stræber altid mod at gøre det på en ordentlig og respektfuld måde.

Formålet med NCFO

NCFO skal skabe et samlet overblik over viden inden for overvægt – fra forskning til sundhedstilbud – og udbrede denne viden. Formålet med vores aktiviteter er at styrke og udvikle sundhedsvæsenets tilgang til og viden om svær overvægt hos børn, unge og voksne. Vi vil bidrage til at forbedre og styrke forebyggende initiativer og behandlingen af følgesygdomme. Vi ønsker på den korte bane, at livet med mere bliver lettere – at personer med overvægt oplever mere forståelse og mindre stigmatisering, og at dem, der ønsker det, får tilbudt evidensbaserede forebyggelses- og behandlingstilbud og generelt får en bedre livskvalitet med færre følgesygdomme. Og så ønsker vi på den lange bane, at færre udvikler overvægt. Derfor er vi optaget af sundhedsfremme og forebyggelse på befolkningsniveau.

Vi er glade for, at du læser med og håber, at du med nysgerrighed og åbenhed vil tage med på vores rejse mod mere evidens og fakta på overvægtsområdet. Sammen skaber vi de bedste resultater for sundheden, samfundet og den enkelte.

Baggrund

Fold ud Fold ind

I Danmark stiger antallet af personer, der lever med overvægt (BMI over 25) og svær overvægt (BMI over 30). Det viser Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2021. I 2010 levede 13,6 procent af danskerne med svær overvægt, og antallet var i 2021 steget til 18,5 procent. Sundhedsprofilen viser også en social skævvridning. Det vil sige, at andelen af personer med svær overvægt er større blandt arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet, sammenholdt med personer i beskæftigelse.

Personer, der lever med overvægt og svær overvægt er i højere risiko for at udvikle følgesygdomme som type 2-diabetes, hjertekarsygdom, søvnapnø, fedtlever, kræft og andre livsforkortende og livsforringende følgesygdomme. Du kan læse mere i vores forskningstema om følgesygdomme. Personer med overvægt bliver oftere udsat for stigmatisering i samfundet, på arbejde, i hjemmet og sågar af sig selv, hvilket har både sociale, fysiske og psykiske konsekvenser. Det kan du læse mere om i vores forksningstema om stigmatisering.

I Danmark har vi et velfærdssamfund, som understøtter personer, der ønsker at ændre livsstil. Det foregår blandt andet i kommunalt regi, hvor kommunerne udvikler, tilrettelægger og gennemfører indsatser og tilbud rettet mod både børn, unge og voksne med (svær) overvægt – ofte af forebyggende karakter. Og det foregår i regionalt regi, hvor tilbuddene ofte omfatter kirurgi, diætistvejledning eller længerevarende livstilsforløb – ofte af behandlende karakter.

Udover kommunale og regionale indsatser arbejder forskere på højtryk for at finde årsagerne til, at nogle tager på, mens andre ikke gør. Skyldes det generne, bakterierne i tarmen, ens opvækst eller noget helt andet? En ting er forskere enige om: der findes ikke én årsag, der rummer alle svar. Overvægtsområdet er yderst komplekst, og derfor kan en person ikke tabe sig og ændre livsstil ved blot at lukke munden og rejse sig fra sofaen, som har været mantraet i mange år. For der er meget mere på spil. Det vil Nationalt Center for Overvægt sammen med personer med overvægt, sundhedsplejersker, diætister, forskere m.fl. sætte fokus på. Du kan læse mere om overvægts kompleksitet her i vores forskningstema om overvægt.

Nationalt Center for Overvægt blev etableret i 2020 på grund af et stigende behov for ét samlingssted for viden om overvægt. NCFO skal som center arbejde med at indsamle og dele tilgængelig viden inden for forskning i overvægt og viden om sundhedstilbud i Danmark. Hvad virker? Hvad ved vi? Og hvad bliver vi løbende klogere på?

Alt dette og ‘livet med mere’ er omdrejningspunktet for vores virke.

Vision og mission

Fold ud Fold ind

Vision
Vi vil være samlingspunktet for viden om overvægt i Danmark.

Mission
Vi indsamler og udvikler viden om mennesker, med mennesker, til mennesker.

Vi indsamler og formidler viden om overvægt, der er forsknings- og evidensbaseret, så vores målgrupper kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Vi omsætter viden til handling og stiller vores viden til rådighed – hvad end det er for personen med overvægt, der ønsker viden om overvægt, det sundhedsfaglige personale i kommunerne, der skal opstarte nye indsatser til borgere med svær overvægt, eller politikerne der skal gentænke de strukturelle forhold i samfundet. Den viden, vi indsamler skal bredest muligt ud, så alle kender årsagerne, nuancerne og kompleksiteten i overvægt.

Vi bidrager til, at alle personer med overvægt har lige muligheder for at øge deres livskvalitet gennem offentlige tilbud. Vi mener, at alle, der ønsker det, skal have adgang til indsatser, der er baseret på nyeste, evidensbaserede viden, uanset hvor i landet man bor. Det arbejder vi for, når vi gennem samarbejder undersøger, hvad der virker og ikke virker inden for sundhedsfremme i kommunerne, og når vi stiller viden til rådighed.

Vi arbejder for afstigmatisering af personer med overvægt ved at aflive myter og bekæmpe fordomme. Det gør vi gennem forskning og praksisnær udvikling. Vi inddrager personer med overvægt for at forstå og udvikle nyt sammen. Og vi undersøger, hvad forskningen bidrager med af ny viden om stigmatisering og diskrimination.

Vi anerkender, at overvægt er komplekst og årsagerne ligeså. Vi ved, vi snakker om mennesker, til mennesker og med mennesker. Vi går derfor ydmyge, nysgerrige og med stor åbenhed til værks i vores aktiviteter og kommunikation. Vi mener dog også, at vi skal kunne tale om overvægt for at blive klogere på hinanden og udvikle ny viden om overvægt – herunder psykiske, fysiologiske og sociale aspekter.

Værdier

Fold ud Fold ind

Nationalt Center for Overvægt er et videnhus med masser af hjerterum.

Vi indsamler viden, der kræver, at vi ved og forstår, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det – og ikke mindst at vi gør det ordentligt og redeligt. Vores dør er altid åben, og vi ønsker gennemsigtighed i viden, samarbejder og udvikling. Vi taler med og om mennesker, der kan opleve diskrimination og stigmatisering. Det kræver, at vi går empatiske og fordomsfrie til værks, drevet af en oprigtig nysgerrighed. Og vi vil arbejde for, at andre gør det samme. Vores værdier symboliserer os som center og som mennesker, og de fortæller i få ord, hvem NCFO er, og hvordan vi arbejder.

Videnhuset

 • Vi er videnskabelige. Og vi går videnskabeligt til værks. Det betyder, at vi identificerer og udvikler forskningsprojekter, der støtter op om behov hos vores målgrupper eller udfylder huller i vores viden om overvægt. Vi arbejder derfor altid ansvarligt, redeligt og etisk korrekt. Vi er garanter for en høj, faglig kvalitet, og den viden, vi enten udvikler eller indsamler, beror på evidens.
 • Vi er samarbejdende. Vores tilgang til videnindsamling, videnudvikling og forskning er involverende. Vi indgår i brede samarbejder, der giver mening, skaber udvikling og viser resultater – både for den enkelte og samfundet generelt. Det betyder, at vi i vores aktiviteter har øje for nye muligheder for samarbejde, og at vi er lydhøre, når folk henvender sig. Vi nedsætter helt konkret to følgegrupper, der skal fremme vores ønske og mål om mere samarbejde på overvægtsområdet.
 • Vi er åbne. Viden skal være tilgængelig, gennemsigtig og for alle. Vi arbejder for at sikre, at nyeste viden er tilgængelig, vi vil samarbejde, og vi stiller os selv og vores viden til rådighed. Det betyder, at du kan finde os på sociale medier, vigtig viden om overvægt er samlet på vores hjemmeside, du kan kontakte os, rådføre dig hos os, og vi er altid klar på dialog om meningsfulde samarbejder. Gennem vores aktiviteter ønsker vi at skabe en høj grad af troværdighed og tillid til vores virke som uvildigt, nationalt videncenter, hvor døren altid er åben.

Hjerterum

 • Vi er empatiske. Vi arbejder for afstigmatisering af personer, der lever med overvægt blandt andet ved at dele viden om overvægts kompleksitet. Vi arbejder med at forstå hverdagen, udfordringer, behov, tanker og drømme hos personer med overvægt ved at involvere og engagere dem i vores aktiviteter. Det betyder blandt andet, at vi har en virtuel væg på vores hjemmeside, Livet med mere-væggen, hvor du bestemmer indholdet, vi går i dialog på de sociale medier, vi laver undersøgelser gennem ‘Talerøret‘, og vi involverer personer med overvægt, hvor det giver mening i vores forskningsprojekter.
 • Vi er nysgerrige. Vi ved og anerkender, at vi ikke ved alt. Derfor arbejder vi undersøgende, åbent og nysgerrigt med viden, udvikling, samfund og mennesker. Vi er nysgerrige, men med respekt for mennesker og viden. Det betyder, at vi stiller spørgsmål, og vi undrer os. Og vi bliver forhåbentligt klogere, når vi gennem vores aktiviteter går i dialog og samarbejde.
 • Vi er fordomsfrie. Vi møder mennesker, hvor de er, og som de er – uden fordomme og stigmatisering. Og vi er ikke fastlåste i vores holdning til viden. Viden er dynamisk, og holdninger er dynamiske. Det er et faktum, vi hylder. For det betyder, at vi har retten til at blive klogere – faktisk er det vores ansvar.

Livet med mere

Fold ud Fold ind

I Nationalt Center for Overvægt ved vi, at overvægt er komplekst og meget mere end kostplaner, motionsvaner og velmenende, løftede pegefingre om vægt, sundhed og sygdom.

Vi ved, at mennesker med ‘livet med mere’ på kroppen fortjener, at vi tænker anderledes, forstår anderledes og handler anderledes. ‘Livet med mere’ er omdrejningspunktet for vores arbejde. Vi vil vide mere om, hvordan livet med mere leves. Og hvordan vi via forskning, projekter og inddragelse bliver klogere på og ikke mindst bedre rustet til at hjælpe, hvor det giver mest mening, og for dem det giver mening for.

‘Livet med mere’ rummer for os en mulighed for at signalere kompleksiteten i overvægtsfeltet, men også en mulighed for at tale om kompleksiteten. Vi skal tale om, at mange, og flere og flere, danskere lever med overvægt, men også at der ligger meget mere bag end alle de fordomme og myter, vi gennem årene har bygget op omkring personer med overvægt og selve overvægtstilstanden. Livet med mere kan give flere udfordringer i det daglige – både i forhold til funktionsnedsættelse, stigma, familieliv med mere. Og fremtiden kan se mere dyster ud i forhold til job, graviditet, følgesygdomme med mere. Overvægt rummer ubesvarede gåder, som end ikke forskningen har svaret på endnu, men det vi ved, vil vi dele og tale om.

Du kan blandt andet hjælpe os og danskerne med at blive klogere på livet med mere gennem vores panel ‘Talerøret’ og ‘Livet med mere-væggen‘, hvor du bestemmer indholdet.

Organisation

Fold ud Fold ind

Nationalt Center for Overvægt er etableret med en 4-årig bevilling fra Sundheds- og ældreministeriet – nu Indenrigs og Sundhedsministeriet. Vores organisation består af en lægefaglig leder, to forskningsmedarbejdere og en kommunikationsrådgiver – læs mere om os her.

NCFO har adresse hos Steno Diabetes Center Aarhus, som er en del af Aarhus Universitetshospital under Region Midtjylland.

For at sikre national forankring, udbredelse og samarbejdsmuligheder har NCFO nedsat et advisory board og en tværfaglig følgegruppe. De deltagende personer i de to grupper er udpeget af organisationerne selv. Begge grupper skal følge NCFOs udvikling, bidrage med vigtige input fra hver deres domæne og sikre koordination og samarbejde på tværs.

De deltagende organisationer i advisory boardet er:

 • Dansk Selskab for Adipositasforskning
 • Danske Regioner
 • Danske Universiteter
 • Kommunernes Landsforening
 • Sundhedsstyrelsen
 • VIA University College

De deltagende organisationer i den tværfaglige følgegruppe er:

 • Adipositasforeningen
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Danske Fysioterapeuter
 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Kost- og Ernæringsforbundet

Med hjerne og hjerte

Nationalt Center for Overvægt er et videnhus med masser af hjerterum. Vi er drevet af en oprigtig nysgerrighed og empati, når vi indsamler, udvikler og deler viden om svær overvægt.