Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Gode resultater hos patienter med svær overvægt i dansk kohortestudie

I studiet modtog 1336 patienter en multikomponent livsstilsintervention, inklusiv fokus på forbedring af mentale faktorer. I studiet viste deltagerne forbedrede resultater efter 6 og 18 måneders opfølgning på både adfærdsmæssige, mentale og fysiske forhold, inklusiv en vægtreduktion.

Svær overvægt er en risikofaktor for at udvikle sygdomme som f.eks. type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og en række kræftformer. Med dette in mente arbejder mange med svær overvægt på at forbedre deres livsstil og er ofte bevidste om, hvad der skal til – selv om det i praksis kan være vanskeligt af mange forskellige årsager, f.eks. fysiske, psykiske, sociale, genetiske og miljømæssige faktorer. Desuden oplever mennesker med svær overvægt ofte stigmatisering og diskrimination fra f.eks. nære relationer, sundhedsvæsenet og endda fra dem selv. Det kan derfor være kompliceret at leve med svær overvægt, og det kan være en stor psykisk byrde. Denne kompleksitet fordrer livsstilsinterventioner, der også arbejder med at forbedre den mentale trivsel hos patienter med svær overvægt som en forudsætning for at arbejde med livsstilsændringer. Formålet med studiet var at undersøge resultatet af en multikomponent livsstilsintervention hos en gruppe danske patienter med svær overvægt.

Undersøgelsen var et pragmatisk studie, der inviterede alle patienter henvist til en livsstilsintervention på Livsstilcenter Brædstrup fra august 2016 til oktober 2019 til at deltage. Patienterne udfyldte spørgeskemaer ved baseline samt 6 og 18 måneder vedrørende kost, fysisk aktivitet, kropsvægt, livskvalitetsmåling og spørgsmål vedrørende tilfredshed med behandlingen.

En mand og en dame med svær overvægt griner sammen

Den multikomponente indsats

Patienterne gennemgik en gruppebaseret intervention bestående af tre besøg af hver fire dages varighed i løbet af seks måneder. Den multikomponente livsstilsintervention indeholdt både adfærdsfaktorer (kost, fysisk aktivitet, alkohol og rygning) og mentale faktorer (kompetencer, respekt, accept og mestring). Der blev taget udgangspunkt i situeret læring, hvor den enkelte lærer sammen med andre, der lever i en lignende situation, så erfaringsudveksling kan finde sted. Derudover blev der anvendt den motiverende samtale, accept- og forpligtelsesterapi og systemisk coaching.

Studiets resultater

Studiet viste, at de 1336 patienter, der deltog i den multikomponente livsstilsintervention, efter både 6 og 18 måneder havde forbedret deres kost, øget deres aktivitetsniveau, de havde en bedre fysik, forbedret deres livskvalitet samt opnået en reduktion i kropsvægten på ca. 5 %.

Læs mere om studiet og dets resultater, som er udgivet hos European Journal of Integrative Medicine. Der er gratis adgang frem til 19. juli.