Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Billedbanken

Velkommen til Nationalt Center for Overvægts billedbank.

Medierne og andre, der beskriver og formidler om overvægt, spiller en central rolle i forhold til offentlighedens forståelse og holdninger til emnet og er dermed med til at forme synet på personer med overvægt gennem sprog og billeder. Derfor har vi, der formidler om emnet, en rolle og et ansvar i forhold til at sikre ordentlig formidling og portrættering. Når emnet er overvægt, er tendensen at bruge billeder af personer med en meget svær grad overvægt, som er i gang med en stereotyp adfærd, f.eks. at overspise eller at se skærm henslængt i sofaen. Dette taler direkte ind i vores fortælling og fordomme om personer med overvægt. Og denne fortælling vil vi gerne ændre på ved at vise diversitet i overvægt og ved at stille billeder til rådighed, der viser det almindelige levede liv.

Billedbankens formål

Billedbanken er udviklet med det langsigtede formål at bidrage til en generel holdningsændring i forhold til overvægt mod et mere værdigt, fordomsfrit og ikke-stigmatiserende syn på børn, unge og voksne med overvægt. Formålet er også, at danskere med overvægt kan spejle sig i de billeder, de møder i artikler, rapporter og andre steder, når emnet er overvægt med henblik på at føle sig repræsenteret frem for stigmatiseret.

Billedbanken er en realitet med midler fra alliancen Børnevægt i balance, som sekretariatsbetjenes af Novo Nordisk Fonden.

Sådan kommer du i gang

Billedbanken er en gratis ressource, vi har udviklet til diverse formål og anvendelsesmuligheder – dog ikke kommercielle. Alle billederne er gratis at bruge, vi beder dig blot læse og overholde vores ‘Betingelser for brug af billeder‘ blandt andet i forhold til korrekt kreditering. Første gang, du forsøger at downloade et billede, bliver du mødt med et pop-up-vindue, hvor du skal accepterer betingelserne. Derudover har vi udviklet en “Vejledning i respektfuld sprog- og billedbrug“, som vi opfordrer dig til at læse og følge. Ved spørgsmål, skriv endelig til os på ncfo@ncfo.dk.

Tak, fordi du ønsker at bruge billedbanken. Hvis du mangler bestemte typer af billeder, hører vi gerne fra dig.

Husk: billederne må ikke bruges til kommercielle formål.

Welcome to the Image Bank of the Danish National Center for Obesity.

The media and others who write and communicate about overweight and obesity play a central role in how the subject is perceived and thus shape the view of people living with overweight and obesity through language and images. Therefore, those of us who communicate about the subject have a responsibility in relation to ensuring proper communication and portrayal. When the topic is overweight and obesity, the tendency is to use images of people with a very severe degree of obesity who are engaged in a stereotypical behavior, e.g. overeating or watching TV slumped on the sofa. This confirms our narratives and prejudices regarding people with overweight and obesity. And we would like to change this narrative by showing diversity in overweight and obesity and by making images available that show the ordinary life lived.

The purpose of the image bank

This Image Bank has been developed with the long-term aim of contributing to a general change of attitude in relation to obesity towards a more dignified, non-prejudiced and non-stigmatizing view of children, adolescents and adults living with obesity. The aim is also to enable people with obesity to feel represented by the images they encounter in articles, reports and other places when the topic is obesity.

The image bank exists on the basis of funds from the alliance Børnevægt i balance, whose secretariat is managed by the Novo Nordisk Foundation.

How to get started

The image bank is a free resource that we have developed for various purposes and applications – however commercial use is not allowed. All the images are free to use, we just ask you to read and comply with our ‘Terms of use of images‘, among other things in relation to correct crediting. The first time you wish to download an image, you will be greeted with a pop-up window asking you to accept the terms. In addition, we have developed a “Guidelines for respectful language and images use“, which we encourage you to read and follow. If you have any questions, don’t hesitate to write us at ncfo@ncfo.dk.

Thank you for wanting to use the image bank. If you are missing certain types of images, feel free to contact us.

Remember: the images may not be used for commercial purposes.