Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Nyborg Kommune – Fit&Najs

Et familietilbud til børn og unge med overvægt.

Nyborg Kommune har i en periode ligget over landsgennemsnittet ift. antallet af børn med overvægt. Det blev derfor politisk besluttet at igangsætte en særlig indsats.

Området børn og overvægt er generelt et politisk højt prioriteret område i Nyborg Kommune. Kommunen tilbyder derfor hjælp, støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning eller påbegynde vægttab i forløbet Fit&Najs. Forløbet tager udgangspunkt i Holbæk-metoden, som er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Fit&Najs er et fast tilbud i Nyborg Kommune.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at skabe en varig livsstilsændring, som sikrer vægttab eller vægtstabilisering hos barnet samt at styrke barnets trivsel.

Målgruppe 
Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge med overvægt i aldersgruppen 3-25 år. Børnene skal ved opstart af forløbet have et BMI over 25 (justeret for køn og alder), svarende til overvægt eller svær overvægt. Forløbet tilbydes også børn, der tidligere har været på Julemærkehjem grundet overvægt. Det er et krav, at barnet og familien har lyst til at ændre livsstil.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Barnet og familien tilbydes vejledninger om livsstilsændringer med udgangspunkt i Holbæk-modellen.

Indledningsvist tilbydes en opstartssamtale for hele familien, hvor de aktuelle udfordringer og behov i familien afdækkes. Herudfra udformes en individuel behandlingsplan med konkrete aftaler ift. mad, måltider, skærmtid og bevægelse. Opfølgningssamtaler, hvor planen justeres, foregår ca. hver 6.-8. uge i dagtimerne.

Sundhedsfaglige medarbejdere (fx sundhedsplejersker, sygeplejersker, børnefysioterapeuter og sundhedskonsulenter), der er uddannet inden for Holbæk-metoden, varetager samtaler og målinger af både børn og forældre. Familierne kan deltage i forløbet så længe, der er behov for det og der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er udbytte af forløbet.

Bevægelse, mad-værksted og en guidet indkøbstur var oprindelig en del af tilbuddet, men er med tiden udgået af forløbet, da det ikke blev brugt tilstrækkeligt af familierne.

Henvisning/rekruttering
Børnene kan henvises til tilbuddet på baggrund af screeninger i 3,5 års alderen i børnehaveregi, af skolesundhedsplejersker ifm. de obligatoriske skoleundersøgelser eller egen praktiserende læge. Tilbuddet kræver dog ikke henvisning, så interesserede familier har også mulighed for selv at henvende sig ang. deltagelse. Der er mulighed for online-tilmelding på kommunens hjemmeside.

Betaling
Tilbuddet er gratis

Udslusning/opfølgning
Opfølgning af forløbet foregår i normalt regi af skoleundersøgelserne (hos sundhedsplejersken) eller hos egen læge, såfremt dette ønskes.

Samarbejde og inspiration
Sundhedsfaglige medarbejdere på Fyn mødes to gange årligt i en ERFA-gruppe, hvor der erfaringsudveksles på tværs, både ift. Holbæk-modellen og andre tilgange til overvægt og sundhed, der anvendes i gruppen. Dette giver bl.a. mulighed for at drøfte tilgange og forholde sig kritisk til metoder og tilbud for børn og unge med overvægt.

Yderligere inspiration ift. sundhedstilbud målrettet børn og unge med overvægt findes bl.a. hos Sundhedsstyrelsen, Sundhed og Forebyggelses afdelingen i Nyborg Kommune samt andre kommuner med tilbud til børn og unge med overvægt.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Evaluering, effekt og resultater 
Der foreligger flere evalueringer af tilbuddet – blandt andet denne evaluering af Fit&Najs fra 2017 og denne evaluering af tilbuddet fra 2020.

Fremadrettet vil der blive evalueret på en række mere enkle parametre, f.eks. tilmeldte, frameldte og udvikling i grad af overvægt blandt deltagerne.

 

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på sundhed.dk.