Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Høje-Taastrup Kommune – Livsstilshold

Livsstilshold er et sundhedstilbud for voksne med overvægt i Høje Taastrup Kommune.

Tilbuddet er et gruppeforløb, der veksler mellem teori og praktiske kost- og motionsøvelser. Tilbuddet er målrettet voksne med et BMI over 35. Livsstilsholdet for voksne startede i 2015 på baggrund af et ønske om at starte et tilbud med fokus på emner som mental og fysisk sundhed, kost og motion. Tilbuddet er dels baseret på Sundhedsstyrelsens ‘Små skridt til vægttab – der holder‘ og dels på erfaringer fra andre kommuner om, hvad der virker bedst.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Formålet med tilbuddet er, at deltagerne tilegner sig redskaber til at ændre kost- og motionsvaner, som i sidste ende kan være med til at forbedre borgerens sundhed. Der er fokus på motivation, sunde vaner og livsglæde.

Målet er derfor ikke nødvendigvis at opnå et stort vægttab, mens man deltager i tilbuddet. I stedet arbejder man hen imod, at deltagerne over tid kan opnå et varigt vægttab ved hjælp af en vedvarende sundere livsstil.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne med BMI over 35, der ønsker en sundere livsstil og er motiveret for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgerne kan selv henvende sig ift. deltagelse i tilbuddet. Henvisning kan også ske gennem egen læge. Alle forløb i sundhedscentret starter med en afklarende samtale, hvor der dannes overblik over borgerens situation og problematikker med fokus på KRAM-faktorer. Herefter screenes borgeren til relevante tilbud.

Annoncering af tilbuddet sker via annoncer i lokalavisen. Der er desuden et godt samarbejde mellem det kommunale sundhedsteam og træningsteam, som henviser borgere på tværs af forløb i sundhedscentret efter endt forløb, hvis det vurderes, at borger har behov for yderligere ydelse i sundhedscentret.

Beskrivelse af tilbuddet
Kommunen kører normalt to hold om året, men pga. covid19-situationen ser tilbuddet lige nu lidt anderledes ud end normalt. Tilbuddet består i skrivende stund af ca. 18 undervisningsgange, 2 x ugentligt fordelt over 9 uger, af 1,5 times varighed pr. gang bestående af:

  • En intro-gang
  • Ca. 7 motionsgange med 30 minutters teori og 60 min. fysisk aktivitet
  • Ca. 7 seancer om kost (normalt er der desuden 3 seancer med madlavning i et skolekøkken, men dette har ikke kunnet lade sig gøre grundet covid-19 situationen)
  • Afslutning/evaluering
  • Opfølgende mødegang 1-2 måneder efter afslutningen, hvor der samles op på, hvordan det går med deltagerne

Der er plads til 12-14 deltagere pr. hold. Der er taget højde for, at der vil være frafald. Når forløbet startes, har deltagerne mulighed for at tage en konditionstest i form af en 6 minutters gangtest, som kan gentages lige inden forløbets afslutning, hvilket gør det muligt at følge, hvordan konditionen har udviklet sig gennem forløbet. Ved forløbets start sættes der desuden personlige mål for en ændret livsstil for den enkelte borger. Endelig tilbydes borgeren vejning indledningsvis, midtvejs og afslutningsvis i forløbet, men det er helt frivilligt.

Indhold i motionsdelen
Livsstilsholdet har stort fokus på at være aktive sammen og i løbet af forløbet præsenteres deltagerne for forskellige hjemmetræningsprogrammer og muligheder for fysisk aktivitet i naturen og i foreningsregi. Livsstilsholdet tager på besøg hos forskellige idrætsforeninger og afprøver forskellige former for træning, f.eks. badminton og motionsboksning.

Derudover er der dialogbaseret undervisning, bl.a. med fokus på teoretisk viden, om hvorfor det er vigtigt at være fysisk aktiv, positive effekter af fysisk aktivitet m.m.

Indhold i kostdelen
I kostdelen er der dialogbaseret undervisning med fokus på de 10 kostråd og Sundhedsstyrelsens Små skridt-metode, som fokuserer på at små ændringer af spise-, drikke- og aktivitetsvaner kan hjælpe til at opnå et varigt vægttab. Undervisningen omhandler emner som motivation og værdier ift. den enkeltes sundhed, ligesom der også fokuseres på emner såsom indkøb og læsning af varedeklarationer, mindfull spisning og mæthedsfornemmelse.

Tre af gangene foregår i et hjemkundskabs-køkken på en skole, hvor der er mulighed for at tilberede og smage forskellige former for sund mad.

Udslusning/opfølgning
Den sidste holdgang foretages en evaluering af forløbet med fokus på, hvad der har fungeret godt og mindre godt. Man tager også en fælles snak om individuelle handleplaner, og hvad deltagerne kan arbejde videre med hjemme.

1-2 måneder efter endt forløb er der en opfølgningsgang med fokus på, hvordan det er gået for deltagerne siden sidst. Målet med dette opfølgende møde er bl.a. at booste deltagernes motivation på ny, og at de ved at møde de andre deltagere igen kan inspirere hinanden til at arbejde videre med sundheden. Herefter slippes deltagerne, og der er ikke yderligere opfølgning.

Der er dog tilbud om åbne vejninger i sundhedscentret til alle i kommunen. Her er der mulighed for at “droppe ind” og blive vejet og drøfte vejningen med en diætist eller sundhedskonsulent.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Evaluering, effekt og resultater
Deltagerne udfylder et spørgeskema ved start og afslutning af et forløb. Spørgeskemaet har fokus på KRAM-faktorerne og selvvurderet sundhed. Spørgeskemaet er udarbejdet af sundhedscentret med inspiration fra et WHO-spørgeskema.

Sundhedskonsulenterne evaluerer internt det netop afsluttede forløb og justerer, inden det næste forløb starter.

Der er fra sundhedskonsulenternes side et ønske om at kunne følge deltagerne på længere sigt, f.eks. i form af en mundtlig opfølgning af, hvordan det går borgeren. Fokus skulle her ikke kun være på vægten, men også på den mentale sundhed og trivsel generelt.


Gennemførsel og frafald
Siden tilbuddet startede i 2015 har ca. 100 borgere har gennemført Livsstilsholdet. Udbud og efterspørgsel på holdet harmonerer godt. Der afvises ikke borgere, der ønsker at deltage, og kun enkelte kommer på venteliste.

Der er ikke et præcist overblik over gennemførsel og frafald, men det er indtrykket, at der er en del frafald undervejs i forløbene. Ved frafald tager sundhedskonsulenten kontakt til den frafaldne deltager, hvilket dokumenteres i journaliseringssystemet Cura. Oplevelsen er, at starttidspunktet for holdet (kl. 16.30) kan udfordre de deltagere, der er i arbejde. Nogle deltagere har psykiske udfordringer, der kan spænde ben for deltagelsen.

Erfaringer
Det er erfaringen, at koblingen mellem kommunale tilbud og foreningslivet fungerer rigtig godt. På nogle Livsstilshold har en del borgere efterfølgende tilmeldt sig et hold i foreningsregi, efter at have besøgt foreningen i forbindelse med Livsstilsholdets motionsdel, hvilket er et godt eksempel på, at udslusningen fra Livsstilsholdet lykkes. Ni idrætsforeninger har takket ja til et samarbejde med Livsstilsholdet og synes, det er et rigtig godt initiativ.

Erfaringen er, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i den specifikke gruppe, der er sammensat på det enkelte livsstilshold. Det fungerer godt med dynamiske og fleksible forløb, hvor der kan tages højde for ønsker og behov på det enkelte hold.

Generelt giver deltagerne på Livsstilsholdet udtryk for, at det er rart og udbytterigt at være på holdet med andre i samme situation.

 

 

 

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet om kostvejledning på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Du kan også læse om tilbuddet på sundhed.dk.