Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Helsingør Kommune – Rigtige mænd – fra fedt til fit

‘Rigtige mænd – fra fedt til fit’ er et sundhedstilbud til voksne mænd i Helsingør Kommune, der lever med overvægt.

‘Rigtige mænd – fra fedt til fit’ er udviklet lokalt i Helsingør Kommune med inspiration fra Danmarks Radios tv-programmer ‘Rigtige Mænd’. Tilbuddet har kørt siden 2015.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at fremme en sundere og mere fysisk aktiv livsstil hos deltagerne, så de på sigt vil opleve bedre livskvalitet og mere energi i hverdagen.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til mænd over 30 år med forhøjet BMI samt evt. en livsstilssygdom. Der er fortrinsret for mænd med kortere uddannelse og svage sociale relationer. Det er et krav, at deltagerne er meget motiverede for at ændre livsstil og indgå i et fællesskab samt forpligter sig til at møde op og træne to timer ugentligt i de fire måneder, forløbet varer.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Mændene kan selv henvende sig via Helsingør Kommunes hjemmeside. Ved henvendelse foretager sundhedskonsulenterne indledningsvis en screenings-samtale, hvor de vurderer, hvilke mænd der vil have størst gavn af tilbuddet. Sundhedskonsulenterne oplever stor interesse og efterspørgsel på tilbuddet.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet strækker sig over fire måneder og består af ca. 20 mødegange.

Der er til forløbet tilknyttet en træner, en sundhedscoach, en kostekspert samt en diætist, som sammen med den enkelte deltager lægger et personligt træningsprogram og opstiller personlige mål for en sundere livsstil.

Ud af de ca. 20 mødegange er der tolv træningsgange, hvor deltagerne afprøver en række forskellige motionsformer, f.eks. golf, gå-fodbold, mountainbike, sanuagus og forhindringsbane. Meget af forløbet foregår udendørs. Ca. fem af motionsgangene foregår i foreningsregi for at introducere deltagerne til kommunens øvrige foreningstilbud med henblik på udslusning til relevante forløb. Derudover er der også ca. tre gange med fokus på mad og madlavning, hvor deltagerne f.eks. køber ind og laver sund mad sammen. Endelig indgår der både fælles og individuelle samtaler med sundhedscoachen.

Under første mødegang gennemfører kursisterne en konditest ved enten løb eller gang. Ved sidste mødegang testes deltagernes kondition igen.

Der er plads til 18 deltagere pr. hold, og der kører som regel to hold samtidigt. Der er i tilbuddet stort fokus på fællesskabet, da det ser ud til at virke meget motiverende på deltagerne.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Efter et år mødes hele holdet en sidste gang. Der er også tradition for at deltagerne deltager i et stafetløb i Helsingør. Der er desuden blevet dannet Facebook-grupper for de individuelle hold for at bevare netværket og fællesskabet. Nogle af disse grupper har været velfungerende, andre har ikke.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der foregår evaluering på individniveau lige efter endt forløb med fokus på vægt, kondital og motivation. Man gør også brug af WHOs evaluering ift. den mentale trivsel. Der foreligger ikke en samlet evaluering af tilbuddet. Evalueringen er primært til gavn for den enkelte deltager.

Gennemførsel og frafald
Sundhedskonsulenterne oplever kun meget lille frafald på holdet.

Andet
Rigtige Mænd-tilbuddet er det eneste tilbud, der udbydes specifikt på overvægtsområdet til voksne i Helsingør kommune, men sundhed, vægt, kost og fysisk aktivitet er også tænkt ind i forløbsprogrammerne for den patientrettede forebyggelse, såsom diabetes-forløb, KOL-forløb mv.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på Sundhed.dk.