Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Helsingør Kommune – Holbæk-metoden

Et sundhedstilbud til børn og unge med overvægt og deres familier.

I 2017 påbegyndte man i Helsingør Kommune et tilbud til børn og unge med overvægt baseret på Holbæk-metoden, som er udviklet på Holbæk Sygehus. Tre af kommunens sundhedsplejersker er uddannet i metoden og tilbyder den på de skoler, som de arbejder på. Alle de andre sundhedsplejersker i Helsingør Kommune opsporer og henter sparring hos de tre sundhedsplejersker.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at give familier med børn, der er i risiko for overvægt, redskaber til at ændre en usund livsstil til en sund livsstil.

Målgruppe
Målgruppen er skoleelever. Inklusionskriterierne for at kunne deltage er, at barnet har BMI over 90 % percentilen, at barnet og familien har mulighed for at møde op til samtale ca. hver 6. uge, og at familien er motiveret for en livsstilsændring.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Alle skoleelever opspores og henvises primært fra børneundersøgelserne i regi af skole-sundhedsplejersken. Forældre og børn kan også selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er tilrettelagt som et samtaleforløb og indledes med en opstartssamtale af cirka en times varighed, hvor det videre forløb aftales. Ved denne samtale udfyldes et spørgeskema, om barnet og familiens kost- og motionsvaner og trivsel. Sammen med sundhedsplejersken udarbejder familien herefter en punktplan, som meget konkret omhandler mad, motion og trivsel. Der udfyldes også et VAS-skema, som handler om barnets trivsel. Denne gentages, når forløbet afsluttes. Endelig bliver barnet målt og vejet til udregning af BMI.

Herefter er der opfølgende samtaler ca. hver 6.-8 uge, hvor både barn og familie deltager. Her justeres den udleverede punktplan og udfordringer i forbindelse specifikke punkter diskuteres.

Hver familie får typisk 6 – 8 samtaler.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Sundhedsplejerskerne foretager en individuel vurdering af, hvornår børnene/familierne kan afsluttes i forløbet. Derudover sker der opfølgninger i sundhedsplejerske/skoleregi, og ved de årgangsbestemte målinger.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der foreligger en opstartsevaluering af Holbæk-metoden i Helsingør, som er fra 2019 og udarbejdet af sekretariatet for “Et lettere liv”. Der vil løbende blive foretaget evaluering af metoden i Helsingør Kommune.

Erfaringer med Holbæk-metoden
Holbæk-metoden fordrer, at hele familien går aktivt ind i forløbet. Det er erfaringen, at nogen familier bliver hjulpet på vej med Holbæk-metoden, men ikke nok til at føre statistik på. Det er erfaringen, at metoden ikke tager højde for kompleksiteten i overvægtsproblematikker. Til gengæld er det også erfaringen, at sundhedsplejerskerne er en god faggruppe til at arbejde med dette felt, da de i forvejen har en stor erfaring med børnene og samtaler med forældrene.

Links

Fold ud Fold ind

Der er ingen links til tilbuddet på Helsingør Kommunes hjemmeside, men du kan læse mere om tilbuddet på sundhed.dk.